1

Gillets medlemsbok 2018

Nu har den tredje boken i serien om Gårdar i Österhaninge lämnat tryckeriet!

Denna bok behandlar de stora godsen Årsta och Sandemar men också gårdarna och byarna i östra delen av socknen, Beteby, Stadsberga, Lännåker, Valsta m.fl.
Boken innehåller drygt 250 bilder från trakten, många inte tidigare publicerade.

Författarna Karin Aspberg och Gunnel Stenqvist är båda ursprungliga Österhaningebor, Karin, född Stavfors, från Beteby och Kalvsvik och Gunnel, född Fröstad från Årsta.
Detta borgar för en gedigen kunskap om trakterna och författarna beskriver utvecklingen genom seklen fram till våra dagar.

Karin Aspberg

Gunnel Stenqvist

Boken ingår i serien Haningebygden (Nr 39) och ingår som förmån i medlemskapet i Haningegillet. Den kommer inledningsvis att delas ut/säljas vid vår Julmarknad i Tingshuset den 2 december (1:a advent) mellan kl 11 till 15. Priset för övriga är 175 kronor.

Boken kan även hämtas i Tingshuset vid vårt arrangemang om klädedräkten torsdagen den 17 januari kl. 19.00. ( se vår hemsida här)

Boken kommer att säljas hos Akademibokhandeln och hos Klackenbergs  (Port 73), Handlaget i Tungelsta samt Klockargården i Västerhaninge.

Gillets årsmötet hålls den 3 mars. De som inte har hämtat sin bok senast då, får meddela sig till Gillet om man vill ha sin bok hem per post.

Om du är intresserad av de två tidigare böckerna i Österhaningeserien kan du köpa dessa om du besöker Tingshuset vid något arrangemang till ett paketpris på 250 kronor.

 

 




Välkommen till www.haninge.org!

Mitt vackra barndomshem, statarstugan Marieberg i norra delen av Fors By i Västerhaninge, får bli vinjettbild för de drygt 400 inlägg som finns på min hemsida om Haningetrakterna förr och nu.
Sune Nilsson, nils.sune.nilsson@gmail.com

Här finner du en länk till ett alfabetiskt register sorterat efter rubrik, kanske finner du något som intresserar dej?

I sökrutan uppe till höger kan du även söka på enskilda nyckelord i samtliga artiklar!

Nedan följer de utlagda artiklarna i den ordning de publicerades, de senaste överst!




Gillets årsmöte den 4 mars

Ett knappt 50-tal medlemmar hade mött upp till årsmötet i Tingshuset den 4 mars.

Efter väl genomförda förhandlingar utan större diskussioner samt några avtackningar blev det kaffe med tårta och trivsamma samtal mellan besökarna och dagen avslutades med ett konstituerande styrelsemöte där styrelseposterna fördelades.

Efter fem år som ordförande ersattes Per Stavfors av Leif Olsson, Handenbo sedan många år !
Per fortsätter dock i styrelsen som sekreterare. Inga personförändringar i övrigt.

Vår nye ordförande Leif Olsson

Per Stavfors och Bosse Stjernström

Om du är intresserad finns årsmötesprotokollet och protokollet från det konstituerande mötet här:

PROTOKOLL

fört vid Haninge Hembygdsgilles årsmöte söndagen den 4 mars 2018

i Sotholms härads tingshus i Västerhaninge

 • 1  Årsmötet öppnas

Ordföranden Per Stavfors hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat och föreslår en tyst minut för de tidigare styrelsemedlemmar, Hans Wifond, Arne Boman och Gunnar Stahre, som lämnat oss under året.

 • 2  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Ulla Wahlbeck och till sekreterare Anita Stjernström.

 • 3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkänner dagordningen.

 • 4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska mötet utlysas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Kallelsen fanns tydligt annonserad i Glimtar nr 4/17  med en påminnelse i nr 1/18.

Årsmötet beslutar att mötet har blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

 

 • 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare väljes Willy Brorsson och Lars Palmgren.

 • 6  Styrelseberättelse
 1. a) Föreningens verksamhet år 2017

Per Stavfors föredrar ett kort sammandrag av verksamhetsberättelsen, som delats ut bland de närvarande och under ett par veckor funnits publicerad via hemsidan.

Några speciella aktiviteter som släktforskningskurser, Skolmuseets två jubileumsutställningar och våra “Öppna hus” sommartid nämndes.

Årsmötet beslutar att styrelsens verksamhetsberättelse lägges till handlingarna.

 1. b) Styrelsens ekonomiska redovisning för 2017

Kassören Britt Holmberg förklarar att årets underskott är betydligt mindre än vad som budgeterats. Det beror på att flera stora investeringar i hus och trädgård skjuts till 2018. Intäkterna minskar p.g.a. vikande medlemsantal.  Ekonomin är fortfarande god.

Årsmötet beslutar att den ekonomiska redovisningen lägges till handlingarna.

 • 7  Revisionsberättelse

Ordinarie revisorer Birgitta Paulsson och Björn Hansson är närvarande. Björn läser upp revisionsberättelsen som tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställes samt att de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Även revisionsberättelsen är utdelad.

 • 8  Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 • 9  Behandling av motioner och styrelsens svar

En motion har lämnats in av Hans Lind. Motionen, som är utdelad på mötet, lästes upp av Per Stavfors. Den berör önskemål om att få tillgång till Tingshuset med viss regelbundenhet för entrébelagd musikunderhållning. Per förklarade styrelsens åsikt. Flera inlägg och frågor ställdes, men Per förklarade att verksamheten i Tingshuset begränsas av kommunala villkor. Samarbete önskas dock även fortsättningsvis med Hans på de villkor som tidigare gällt och gäller.

Årsmötet beslutar att avslå motionen.

 • 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2018

Nyval av Leif Olsson föreslås.

Till Ordförande för verksamhetsåret väljes Leif Olsson.

Leif ger en kort beskrivning av sig själv.

 • 11  Val av minst 10 ledamöter för en tid av två år, varav halva antalet årligen

Valberedningens förslag:

Ledamöter som väljes på 2 respektive 1 år:

Per Stavfors omval

Britt Holmberg omval

Ulf Nilsson omval

Sven Klasenius omval

Margareta Padellaro omval

Anita Stjernström omval 1 år

 

Ledamöter som kvarstår 1 år:

Martin Ahlsén

Bengt Andersson

Henry Hall

Margareta Runqvist

Ingrid Svensson

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

 • 12  Val av två revisorer och två ersättare för dessa på ett år

Valberedningen föreslår omval av Birgitta Paulsson och Björn Hansson som ordinarie revisorer på ett år och omval av Gun Kemperyd Olsson och nyval av Bo Gyleryd  som ersättare på ett år.

Årsmötet beslutar enligt ovanstående förslag.

 • 13  Val av ledamöter i valberedningen på ett år

Sune Nilsson anmäler sig själv som sammankallande, Inger Eriksson och Annita Olin

är villiga att kvarstå och Bo Stjernström kan ansluta sig.

Årsmötet beslutar enligt ovanstående förslag.

 • 14  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018

Verksamhetsplanen för 2018 är utdelad på mötet och finns utlagd på hemsidan. Per Stavfors går igenom verksamhetsplanen och stannar vid några exempel: Satsningen att bättre lyfta fram Vendelsös kulturhistoria och skapa ett ökat intresse från och för Gillet i området. Ett första möte hålls i Vendelsö bygdegård den 15 mars. Allmänt siktar vi som tidigare på att presentera ett varierat program med en aktivitet i månaden. Två Öppna hus, varav ett på Nationaldagen, är planerade i och vid Tingshuset. Dessutom har Skolmuseet öppet en gång i månaden under terminstid. Margareta Runqvist flaggar för utställningen “Kvinnor i Haninge och på Södertörn” som pågår i Galler Kyrkskolan där Gillet är representerat. Anita ber alla närvarande hjälpa till att värva nya medlemmar t.ex. genom att dela ut “Välkommen-foldrar”.

Årsmötet accepterar verksamhetsplanen för 2018.

 • 15  Fastställande av budget för 2019

Britt Holmberg går igenom budgeten. Satsning på upprustning av köket är planerad liksom fortsatt dataupprustning på expeditionen. Arkeologigruppen arbetar med skyltning av runstenar. Bidrag till detta söks hos Kultur & fritid, men för att komma igång vill Gillet starta med två stenar med medel ur vår kassa.

Årsmötet godkänner och fastställer budgeten.

 • 16  Fastställande av medlemsavgiften för 2019

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2019.

Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 175 kr.

 • 17  Övriga frågor 

Inga frågor.

 • 18  Avslutning

Årsmötets ordförande tackar för förtroendet att leda årsmötet och avslutar mötet.

Alla önskas välkomna till kaffe och tårta, men innan dess ska avtackningar ske.

 • 19  Avtackningar

Per överlämnar en blombukett till Bo Stjernström som varit styrelsemedlem i 18 år. Per har inventerat alla de olika uppdrag och funktioner som Bosse under dessa år medverkat i och det är mycket! Bosse betonar att han ändå vill fortsätta att vara aktiv i föreningen.

Sen tackar Bosse avgående ordföranden Per med att ge exempel på den utveckling av Gillets sätt att arbeta som Per har åstadkommit under de fem åren som ordförande. Per får blommor och dekoreras med Länsförbundets förtjänstnål.

Birgitta Olsson, som varit revisorssuppleant, lämnar nu detta uppdrag och får tack och blommor.

Slutligen avtackas mötesordföranden Ulla Wahlbeck av Per med en blomsterbukett.

I årsmötet deltog 48 medlemmar som avslutade mötet med trivsam samvaro i Krogsalen.

 

Konstituerande styrelsemöte den 4 mars

NÄRVARANDE:

Leif Olsson

Per Stavfors

Martin Ahlsén

Bengt Andersson

Britt Holmberg

Sven Klasenius

Ulf Nilsson

Margareta Padellaro

Margareta Runqvist

Anita Stjernström

FRÅNVARANDE:

Henry Hall

Ingrid Svensson

JUSTERARE SEKRETERARE

Margareta Runqvist Anita Stjernström

ORDFÖRANDE

Leif Olsson

 • 1   Mötets öppnande

Ordförande Leif Olsson öppnar mötet.

 • 2   Val av mötessekreterare och protokollsjusterareTill sekreterare väljs Anita Stjernström och till justerare väljs Margareta Runqvist.

 

 • 3   Val av kassör för 2018

Till kassör för 2017 väljs Britt Holmberg.

 • 4   Styrelsen konstituerar sig

Ordförande Leif Olsson (vald av årsmötet)

Vice ordförande Ulf Nilsson

Sekreterare Per Stavfors

Kassör Britt Holmberg

Medlemsregisteransvarig Inger Eriksson, adjungerad

Skaffare / postansvarig Margareta Padellaro

Ansvarig för Gillets mail Margareta Padellaro

Redaktörer Ingrid Svensson och Sven Klasenius

Redaktionskommitté Margareta Runqvist och Per Stavfors

Ansvarig för uthyrningen av Tingshuset Bengt Andersson

Ansvarig för Tingshuset inne Bengt Andersson

Ansvarig för hus och trädgård Bengt Andersson

IT-ansvarig och ansvarig för hemsidan Ulf Nilsson

Kontaktperson för Handenmuseet Martin Ahlsén

Kontaktperson för skolmuseet Margareta Runqvist

Kontaktperson för dokumentationsgruppen Anita Stjernström

Dräkt- och textilgruppen, ansvariga Margareta Padellaro och Anita Stjernström

Bildansvarig Per Stavfors

Vagnsgruppen, ansvarig Bengt Andersson

Arkeologigruppen Leif Olsson

Ansvariga för brandskyddet resp. försäkringen Bengt Andersson, Britt Holmberg

Biblioteksansvarig Margareta Runqvist

Utställningar Sonja Borggren, adjungerad

Litteraturbeställningar (försäljning) Margareta Runqvist

Kontorsansvariga Bengt Andersson, Britt Holmberg

 • 5   Teckningsrätter

Beslut om att Haninge Hembygdsgilles firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordföranden Leif Olsson (pers.nr 500425-1210) och kassören Britt Holmberg (pers.nr 470430-1045) i förening.

 

Beslut om att PlusGiro och bankkonton för Haninge Hembygdsgille tecknas var för sig av ordföranden Leif Olsson och kassören Britt Holmberg.

Beslut om att postförskottsförsändelser (utbetalningar, ass, rek etc.) till Haninge Hembygdsgille kvitteras var för sig av kassören Britt Holmberg och av ledamoten Margareta Padellaro.

 • 6   Övriga frågor

Beslöts att behålla samma sammanträdestid kl. 18.00 som tidigare.

Beslöts att kassören ser över vilka tidskrifter vi ska prenumerera på och till vilka av oss.

 • 7   Ordningsfrågor

Ordföranden påminner om vikten av att meddela förhinder att delta i möte genom gruppmail till styrelsen eller direkt till ordföranden.

 • 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 19 mars kl. 18.00

 • 9 Avslutning

Ordförande Leif Olsson avslutar det konstituerande mötet.




Vendelsöträffen den 15 mars

Lyckad eller katastrof?

Vi i Haningegillet bestämde i höstas att försöka aktivera våra medlemmar och övriga intresserade i den norra delen av kommunen.
Vi insåg att våra evenemang som oftast genomfördes i Tingshuset i Västerhaninge inte fick nån större respons  från “norr”.

Överfylld i går kväll

Kanske beroende på avståndet och svårigheten att ta sig till Västerhaninge men också på vårt val av ämnen för våra träffar.

Vi beslöt att genomföra en “inspirationsträff” i den mest kulturella lokal vi kunde finna i Vendelsö, den gamla flygeln till säteriet, numera Bygdegården.
I mycket god samverkan med Bygdegårdsföreningen och Vendelsö Fastighetsägareförening planerade vi den med ett par intressanta föredrag av välkända vendelsöprofiler, Henry Hall och Kjell Eriksson, och försökte samtidigt genom att vända oss till den lokala allmänheten med annonsering och affischering söka nya medlemmar och för att få igång en aktiv arbetsgrupp i Vendelsö.

Vi hade naturligtvis hoppats på en god uppslutning och planerade för 40-50 besökare men överraskades i går kväll av det enorma intresse som visades arrangemanget då kanske uppemot 100 personer strömmade till den vackra Bygdegården i den kyliga kvällen.

Lokalen är dock av säkerhetsskäl maximerad för 60 personer så vi tvingades avvisa ett stort antal besökare vilket naturligtvis var frustrerande för oss arrangörer och vi fick en hel del befogad kritik.

Vi kanske skulle ha tagit förhandsanmälan?

Intresserade åhörare. Foto Martin Bergström

Vi försöker om möjligt rätta till situationen genom att köra en repris torsdagen den 19 april kl. 19. 00 då det i vår tidning Glimtar redan utlysta föredraget av Henry Hall kompletteras med Kjell Erikssons om väg- och områdesnamnen i trakterna.

Henry Hall

Kjell Eriksson

I skrivande stund vet jag inte riktigt om gårdagens träff skall bedömas som succé eller fiasko, den genomfördes trots allt under relativt ordnade former och vi fick många intressenter för att kunna bilda en Vendelsögrupp senare under våren…

,,, och förhoppningsvis ännu fler efter den 19 april!

Har du några synpunkter, maila dom till:  info@haningehembygdsgille.se

 

Tillfällig länk till publikationen Torpboken Öh, scannad, klar

 




Goda nyheter för oss släktforskare!

Riksdagen har nu beslutat att Riksarkivet får 10 miljoner för att ge fri tillgång till sin digitala information från den 1 februari 2018.

Då kan alla intresserade släktforska gratis från sin hemmadator!

Läs nedan deras pressinfo.

Fri tillgång till digital arkivinformation den 1 februari 2018

2017-12-08

Riksdagen beslutade den 6 december om budgeten och därmed är det klart att Riksarkivet får 10 miljoner kronor för att kunna göra digital arkivinformation fritt tillgänglig, i enlighet med regeringens förslag.

Regeringen vill att Riksarkivets digitala arkivinformation ska bli fritt tillgänglig. Idag måste man betala en abonnemangsavgift (folkbibliotek, skolor, universitet och högskolor undantagna).

– Vi avser att släppa den digitala informationen fri den 1 februari 2018. För oss är det mycket glädjande att Riksarkivet får möjlighet att göra samhällets digitala arkivinformation gratis för alla. Nu arbetar vi med att skapa de tekniska förutsättningarna för att släppa informationen fri. Vi kommer att återbetala inbetalda abonnemang som löper på längre tid än till 1 februari, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Släktforskare är idag den enskilt största grupp av användare som hittills använt Riksarkivets digitaliserade arkivhandlingar. Det kommer fortsatt att vara en viktig användargrupp men nu ges möjlighet till en breddad och fördjupad användning för andra intressenter.

Öppen data i steg två

Riksarkivet planerar att genomföra förändringen mot öppen och fri digital arkivinformation i två steg. Först tas abonnemangsavgiften till den digitala forskarsalen bort. I ett andra steg görs informationen tillgänglig som öppen, länkbar och maskinläsbar data.

– Den blir då en del av den växande mängden öppna data från offentlig sektor. Min förhoppning är att innovatörer tar chansen och skapar bra produkter för medborgarna, säger Karin Åström Iko

Riksarkivet har sedan 2016 i uppdrag att främja myndigheters arbete med öppna data. I uppdraget ingår att utveckla och förvalta Sveriges nationella portal för öppna data, oppnadata.se.

Läs riksdagens beslut här 
Läs regeringens pressmeddelande från den 18 september här  
Läs Riksarkivets rapport här om förutsättningarna för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt och som öppen data, från maj 2017 (pdf).
Läs pressmeddelande om nya Digitaliseringsmyndigheten på portalen för öppna data

Kontakt
Helena Långström

Visa hela nyhetsarkivet




Olyckor och mord…

… verkar intressera Haningeborna!

Den här hembygdsbloggen har nu funnits på nätet under ett år!

En intressant iakttagelse är att topplistan på direktklick toppas av artiklar om dramatiska händelser!
Rena kvällstidningsköret alltså!

Topplistan:

1 Flyghaveriet på Gålö 1960

2 Tågolyckan i Handen 1985

3 Ett blodigt 100-årsminne

4 Handen, varifrån kommer namnet?

5 Livet i Tungelsta by

SuneSå nu kära läsare är ni avslöjade!

För att hålla intresset gäller det för redaktören att söka djupare i nyhetsarkiven på lokal nivå.

Eller i gamla domböcker från Sotholmstingen.




Enklare att spara inlägg som pdf-filer samt skriva ut inlägg

Nu är det enklare för dig som vill skriva ut inlägg som pdf och spara på sin egen disk eller skriva ut på papper.  För varje inlägg finns nu en pdf-ikon och en skrivar-ikon för varje inlägg, se exemplet nedan.

Den röda ringen visar var de nya ikonerna finns.

Den röda ringen visar var de nya ikonerna finns.

Du genererar en pdf-fil av inlägget genom att att klicka på pdf-ikonen (den vänstra ikonen). Denna fil kan du sedan spara eller skriva ut precis som vilken annan pdf-fil som helst på nätet.

Om du klickar på ikonen som ser ut som en liten skrivare (den högra ikonen) så genereras en webbsida som är mer lämpad för att skriva ut (dock utan att generera en pdf-fil). Denna sida kan du sedan skriva ut i din webbläsare.




Söktips på haninge.org

Det finns nu drygt 300 artiklar på bloggen haninge.org

Inte ens redaktören kan hålla riktig ordning på detta utan tekniska hjälpmedel.
Den sökfunktion som finns inbyggd i detta Word Press-program är trubbig, jag tänker alltså på den gröna SÖK-knappen här på entrésidan.

Jag använder istället Googles fantastiska kapacitet i sammanhanget, det är mycket enkelt. Om du har läst en artikel på sidan där en viss person har förekommit men du inte vet i vilket sammanhang eller artikel han omnämnts gör du så här.

Vi använder namnet ”Huge”, Västerhaninges legendariske stins i exemplet.

Gå till google.se (kanske är det din startsida redan?)
Annars kan du göra den till startsida här!
goo1

Skriv i sökrutan:
site:haninge.org Huge
(lägg märke till mellanslaget mellan “org” och “Huge”)

… och du får 10 förslag och kanske hittar den artikel du söker!

Goo2
Det går naturligtvis att söka på alla ord men de måste ju vara lite unika!

Lycka till!




Äldre bilder här på bloggen och på Facebook

MittiMitti Haninge gjorde ju ett reportage om det tilltagande intresset på nätet om våra trakter från förr i tiden. Skribenten Filip Magnusson jobbade seriöst med detta ämne och artikeln  har haft en positiv påverkan på engagemanget från åtminstone mina läsare/följare.

Blev inledningsvis lite irritation från skaparen av en av de kanaler jag/haninge.org använder, Kjell Åke Schönbäck och “Haningebilder för och nu”.

Verkar väl utrett i nuläget men jag vill ändå förklara hur jag ser på det hela.

De flesta bilder jag lagt ut på FB, nästan alltid samtidigt både på den ovan nämnda sidan och Gillets egen FB-sida, kommer från Gillets stora interna bildarkiv, många med okända fotografer och årtal.

Kjell Åke gjorde ett jättearbete med det fysiska arkivet för några år sedan, han plockade bild efter bild från pärmar och kortlådor på Tingshuset och scannade in dom med så god kvalitet som var möjligt och förbättrade (enl. egen utsago) den tekniska nivån.

Det handlade om 10.000 bilder! Det är alltså ett internt arkiv som vi kallar Sofi. Tillhörigt Haningegillet.

Utan hans engagemang hade vi inte haft möjlighet att bjuda våra läsare på det stora utbudet av nostalgi via nätet.

Ett stort problem är att många bilder inte har någon beskrivning av motivet, vi har tusentals stugor, miljöer och porträtt som vi nu gör allt för att identifiera. Kjell Åke själv är ju relativt sen haningebo och hade ju av naturliga skäl ingen möjlighet att namnsätta de äldre objekten.
Vi är nu en knapp handfull medarbetare som arbetar med att identifiera och kommentera våra bilder och vartefter flytta dom till Länsmuseets arkiv, Kollektivt Kulturarv, där de blir tillgängliga för allmänheten.

Mitti2Vi har i dagsläget knappt 2000 bilder där med relativt god beskrivning, vår förhoppning är att vi på sikt ska kunna föra över ytterligare 2-3000 bilder dit. Dock kommer alltså c:a 50 % av bilderna att bli kvar internt.
Jag kan påpeka att många av dessa inte har någon större koppling till Gillets verksamhet, dessa kommer dock att sparas på lämpligt ställe.

Du kan som läsare se vårt sökbara “officiella bildregister” på:     Kollektivt Kulturarv, Haninge Hembygdsgille

Många av bilderna finns i flera arkiv, kommunens Haningebilder är omfattande, men det finns också privata aktörer.

Inom Gillet anser vi att alla dessa bilder får användas fritt i icke kommersiella syften men med hänvisning till källan.

Alltså kommer jag att fortsättningsvis använda Gillets bilder på de båda FB-sidorna och i bloggen, när inget annat anges är bilderna ur detta arkiv. Och med fotografens namn om det är tillgängligt.

Sune

Sune Nilsson

I hopp om av det är till glädje för haningebor, fd haningebor och intresserade i största allmänhet!

GLAD VÅR!

 

Artikel i MittiHaninge 5 april 2016




Glad Påsk!

SuneBloggen haninge.org har funnits på nätet i snart sju månader och 295 artiklar (i varierande kvalitet) är utlagda. Vi har haft strax under 70 000 klick på dessa artiklar, kul!

Hoppas att kunna fortsätta att intressera haningebor och andra även i fortsättningen.

Det finns en liten besvikelse i bakhuvudet, läsarna är dåliga att kommentera och komplettera!
Jag använder ju Facebook som nån slags löpsedel och märker att det är där som kommentarerna kommer, ibland ganska ointressanta. Vore härligt att få de relevanta på bloggen!

Sune Nilsson

 

Här en liten topplista på de mest klickade artiklarna, vissa till min stora överraskning:

Flyghaveriet på Gålö

Handen, varifrån kommer namnet

Livet i Tungelsta By

Militärerna i Åbyskogen

Årsta Havsbad, en sommaridyll från förr

Det grova rånet på Gålö

Tragedin i Lännaskogen

Salholmarn, ett tragiskt öde

Vega, ett skepp på vift!

Nynäsvägen/Dalarövägen i Handen