Ett knappt 50-tal medlemmar hade mött upp till årsmötet i Tingshuset den 4 mars.

Efter väl genomförda förhandlingar utan större diskussioner samt några avtackningar blev det kaffe med tårta och trivsamma samtal mellan besökarna och dagen avslutades med ett konstituerande styrelsemöte där styrelseposterna fördelades.

Efter fem år som ordförande ersattes Per Stavfors av Leif Olsson, Handenbo sedan många år !
Per fortsätter dock i styrelsen som sekreterare. Inga personförändringar i övrigt.

Vår nye ordförande Leif Olsson

Per Stavfors och Bosse Stjernström

Om du är intresserad finns årsmötesprotokollet och protokollet från det konstituerande mötet här:

PROTOKOLL

fört vid Haninge Hembygdsgilles årsmöte söndagen den 4 mars 2018

i Sotholms härads tingshus i Västerhaninge

 • 1  Årsmötet öppnas

Ordföranden Per Stavfors hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat och föreslår en tyst minut för de tidigare styrelsemedlemmar, Hans Wifond, Arne Boman och Gunnar Stahre, som lämnat oss under året.

 • 2  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Till ordförande för årsmötet väljs Ulla Wahlbeck och till sekreterare Anita Stjernström.

 • 3 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkänner dagordningen.

 • 4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska mötet utlysas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Kallelsen fanns tydligt annonserad i Glimtar nr 4/17  med en påminnelse i nr 1/18.

Årsmötet beslutar att mötet har blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

 

 • 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare väljes Willy Brorsson och Lars Palmgren.

 • 6  Styrelseberättelse
 1. a) Föreningens verksamhet år 2017

Per Stavfors föredrar ett kort sammandrag av verksamhetsberättelsen, som delats ut bland de närvarande och under ett par veckor funnits publicerad via hemsidan.

Några speciella aktiviteter som släktforskningskurser, Skolmuseets två jubileumsutställningar och våra “Öppna hus” sommartid nämndes.

Årsmötet beslutar att styrelsens verksamhetsberättelse lägges till handlingarna.

 1. b) Styrelsens ekonomiska redovisning för 2017

Kassören Britt Holmberg förklarar att årets underskott är betydligt mindre än vad som budgeterats. Det beror på att flera stora investeringar i hus och trädgård skjuts till 2018. Intäkterna minskar p.g.a. vikande medlemsantal.  Ekonomin är fortfarande god.

Årsmötet beslutar att den ekonomiska redovisningen lägges till handlingarna.

 • 7  Revisionsberättelse

Ordinarie revisorer Birgitta Paulsson och Björn Hansson är närvarande. Björn läser upp revisionsberättelsen som tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställes samt att de tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Även revisionsberättelsen är utdelad.

 • 8  Fråga om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 • 9  Behandling av motioner och styrelsens svar

En motion har lämnats in av Hans Lind. Motionen, som är utdelad på mötet, lästes upp av Per Stavfors. Den berör önskemål om att få tillgång till Tingshuset med viss regelbundenhet för entrébelagd musikunderhållning. Per förklarade styrelsens åsikt. Flera inlägg och frågor ställdes, men Per förklarade att verksamheten i Tingshuset begränsas av kommunala villkor. Samarbete önskas dock även fortsättningsvis med Hans på de villkor som tidigare gällt och gäller.

Årsmötet beslutar att avslå motionen.

 • 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2018

Nyval av Leif Olsson föreslås.

Till Ordförande för verksamhetsåret väljes Leif Olsson.

Leif ger en kort beskrivning av sig själv.

 • 11  Val av minst 10 ledamöter för en tid av två år, varav halva antalet årligen

Valberedningens förslag:

Ledamöter som väljes på 2 respektive 1 år:

Per Stavfors omval

Britt Holmberg omval

Ulf Nilsson omval

Sven Klasenius omval

Margareta Padellaro omval

Anita Stjernström omval 1 år

 

Ledamöter som kvarstår 1 år:

Martin Ahlsén

Bengt Andersson

Henry Hall

Margareta Runqvist

Ingrid Svensson

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

 • 12  Val av två revisorer och två ersättare för dessa på ett år

Valberedningen föreslår omval av Birgitta Paulsson och Björn Hansson som ordinarie revisorer på ett år och omval av Gun Kemperyd Olsson och nyval av Bo Gyleryd  som ersättare på ett år.

Årsmötet beslutar enligt ovanstående förslag.

 • 13  Val av ledamöter i valberedningen på ett år

Sune Nilsson anmäler sig själv som sammankallande, Inger Eriksson och Annita Olin

är villiga att kvarstå och Bo Stjernström kan ansluta sig.

Årsmötet beslutar enligt ovanstående förslag.

 • 14  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018

Verksamhetsplanen för 2018 är utdelad på mötet och finns utlagd på hemsidan. Per Stavfors går igenom verksamhetsplanen och stannar vid några exempel: Satsningen att bättre lyfta fram Vendelsös kulturhistoria och skapa ett ökat intresse från och för Gillet i området. Ett första möte hålls i Vendelsö bygdegård den 15 mars. Allmänt siktar vi som tidigare på att presentera ett varierat program med en aktivitet i månaden. Två Öppna hus, varav ett på Nationaldagen, är planerade i och vid Tingshuset. Dessutom har Skolmuseet öppet en gång i månaden under terminstid. Margareta Runqvist flaggar för utställningen “Kvinnor i Haninge och på Södertörn” som pågår i Galler Kyrkskolan där Gillet är representerat. Anita ber alla närvarande hjälpa till att värva nya medlemmar t.ex. genom att dela ut “Välkommen-foldrar”.

Årsmötet accepterar verksamhetsplanen för 2018.

 • 15  Fastställande av budget för 2019

Britt Holmberg går igenom budgeten. Satsning på upprustning av köket är planerad liksom fortsatt dataupprustning på expeditionen. Arkeologigruppen arbetar med skyltning av runstenar. Bidrag till detta söks hos Kultur & fritid, men för att komma igång vill Gillet starta med två stenar med medel ur vår kassa.

Årsmötet godkänner och fastställer budgeten.

 • 16  Fastställande av medlemsavgiften för 2019

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2019.

Årsmötet beslutar att fastställa medlemsavgiften för 2019 till 175 kr.

 • 17  Övriga frågor 

Inga frågor.

 • 18  Avslutning

Årsmötets ordförande tackar för förtroendet att leda årsmötet och avslutar mötet.

Alla önskas välkomna till kaffe och tårta, men innan dess ska avtackningar ske.

 • 19  Avtackningar

Per överlämnar en blombukett till Bo Stjernström som varit styrelsemedlem i 18 år. Per har inventerat alla de olika uppdrag och funktioner som Bosse under dessa år medverkat i och det är mycket! Bosse betonar att han ändå vill fortsätta att vara aktiv i föreningen.

Sen tackar Bosse avgående ordföranden Per med att ge exempel på den utveckling av Gillets sätt att arbeta som Per har åstadkommit under de fem åren som ordförande. Per får blommor och dekoreras med Länsförbundets förtjänstnål.

Birgitta Olsson, som varit revisorssuppleant, lämnar nu detta uppdrag och får tack och blommor.

Slutligen avtackas mötesordföranden Ulla Wahlbeck av Per med en blomsterbukett.

I årsmötet deltog 48 medlemmar som avslutade mötet med trivsam samvaro i Krogsalen.

 

Konstituerande styrelsemöte den 4 mars

NÄRVARANDE:

Leif Olsson

Per Stavfors

Martin Ahlsén

Bengt Andersson

Britt Holmberg

Sven Klasenius

Ulf Nilsson

Margareta Padellaro

Margareta Runqvist

Anita Stjernström

FRÅNVARANDE:

Henry Hall

Ingrid Svensson

JUSTERARE SEKRETERARE

Margareta Runqvist Anita Stjernström

ORDFÖRANDE

Leif Olsson

 • 1   Mötets öppnande

Ordförande Leif Olsson öppnar mötet.

 • 2   Val av mötessekreterare och protokollsjusterareTill sekreterare väljs Anita Stjernström och till justerare väljs Margareta Runqvist.

 

 • 3   Val av kassör för 2018

Till kassör för 2017 väljs Britt Holmberg.

 • 4   Styrelsen konstituerar sig

Ordförande Leif Olsson (vald av årsmötet)

Vice ordförande Ulf Nilsson

Sekreterare Per Stavfors

Kassör Britt Holmberg

Medlemsregisteransvarig Inger Eriksson, adjungerad

Skaffare / postansvarig Margareta Padellaro

Ansvarig för Gillets mail Margareta Padellaro

Redaktörer Ingrid Svensson och Sven Klasenius

Redaktionskommitté Margareta Runqvist och Per Stavfors

Ansvarig för uthyrningen av Tingshuset Bengt Andersson

Ansvarig för Tingshuset inne Bengt Andersson

Ansvarig för hus och trädgård Bengt Andersson

IT-ansvarig och ansvarig för hemsidan Ulf Nilsson

Kontaktperson för Handenmuseet Martin Ahlsén

Kontaktperson för skolmuseet Margareta Runqvist

Kontaktperson för dokumentationsgruppen Anita Stjernström

Dräkt- och textilgruppen, ansvariga Margareta Padellaro och Anita Stjernström

Bildansvarig Per Stavfors

Vagnsgruppen, ansvarig Bengt Andersson

Arkeologigruppen Leif Olsson

Ansvariga för brandskyddet resp. försäkringen Bengt Andersson, Britt Holmberg

Biblioteksansvarig Margareta Runqvist

Utställningar Sonja Borggren, adjungerad

Litteraturbeställningar (försäljning) Margareta Runqvist

Kontorsansvariga Bengt Andersson, Britt Holmberg

 • 5   Teckningsrätter

Beslut om att Haninge Hembygdsgilles firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller av ordföranden Leif Olsson (pers.nr 500425-1210) och kassören Britt Holmberg (pers.nr 470430-1045) i förening.

 

Beslut om att PlusGiro och bankkonton för Haninge Hembygdsgille tecknas var för sig av ordföranden Leif Olsson och kassören Britt Holmberg.

Beslut om att postförskottsförsändelser (utbetalningar, ass, rek etc.) till Haninge Hembygdsgille kvitteras var för sig av kassören Britt Holmberg och av ledamoten Margareta Padellaro.

 • 6   Övriga frågor

Beslöts att behålla samma sammanträdestid kl. 18.00 som tidigare.

Beslöts att kassören ser över vilka tidskrifter vi ska prenumerera på och till vilka av oss.

 • 7   Ordningsfrågor

Ordföranden påminner om vikten av att meddela förhinder att delta i möte genom gruppmail till styrelsen eller direkt till ordföranden.

 • 8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 19 mars kl. 18.00

 • 9 Avslutning

Ordförande Leif Olsson avslutar det konstituerande mötet.