hääääääääääääääääär

Så här inleds kommunens långtidsplan som sträcker sig till 2030 och delvis ytterligare 20 år

Utbyggnad och förtätning kommer främst att ske i tätorterna i områdena runt pendeltågsstationerna Vega, Handen, Jordbro, Västerhaninge, Krigslida, Tungelsta. För Hemfosa är bedömningen att detta kommer ske lite längre fram i tiden.

Den absolut största utvecklingen kommer att ske i Vega och Handen då båda dessa kommundelar ligger inom det som är den regionala stadskärnan. För att säkerställa att marken nära pendeltågsstationerna används effektivt och hållbart eftersträvas där en särskilt hög täthet. Längre bort från pendeltågsstationerna kommer tätheten successivt att minska.

Genom att koncentrera ny bebyggelse till det befintliga tätortsbandet utmed pendeltåget kommer värdefulla natur- och kulturvärden bevaras. Med denna typ av utbyggnad kan befintlig järnväg och vägar förbättras så att det hållbara resandet ökar.

Här ett utdrag som beskriver den tänkta utbyggnaden av “småstaden Västerhaninge”
Om du vill läsa hur de övriga kommundelarna är tänkta att utvecklas, gå in här

Om du vill se inkomna remissvar, bl.a. från privatpersoner, gå hit

Västerhaninge

Småstaden Västerhaninge ligger en halvtimmes resväg från centrala Stockholm och växte främst fram under 1960 – 80-talet. Närheten till den regionala stadskärnan och till goda kommunikationer gör denna kommundel intressant för framtida bebyggelseutveckling främst i form av förtätning. En ökad befolkning i Västerhaninge kommer att öka efterfrågan på kollektivtrafik och därmed kraven på ökad turtäthet för pendeltåg. När kollektivtrafiken utvecklas ska stationsområdet erbjuda goda anslutningsmöjligheter mellan buss och pendeltåg. Behovet av infartsparkeringar för både cykel som bil ska också beaktas.

Tungelstavägen och järnvägen utgör en barriär mellan Västerhaninges norra delar och centrum. För att överbrygga den ska möjligheterna att bygga broar och ljusa och breda inbjudande tunnlar prövas. Det är också strategiskt viktigt att stärka gång- och cykelvägarna mot Hanveden, Jordbro, Handen, Tungelsta och Årsta Havsbad. I Västerhaninge finns stor tillgång till natur och strövområden. Tillgängligheten till dem kan med fördel förbättras. Grönområdet norr om Jägartorp och väster om Åby är värdefullt och ska skyddas. Den gröna korridoren öster om Åby, gränsande till Hanvedens idrottsplats, är också ett viktigt grönstråk samt spridningskorridor mellan Hanveden och området runt Gullringskärret och ska därför värnas.

Utvecklingsområden

Fortsatt bebyggelseutveckling av Västerhaninge planeras centralt, i kollektivtrafiknära lägen och främst intill befintlig bebyggelse. I utvecklingen av en tätare småstadsstruktur är det särskilt viktigt att utveckla bostadsnära grönområden, parker och torg eftersom det råder brist på detta.

1. Förtätning i Åbylund
I Åbylunds bostadsområde och centrala Åby bör möjligheten att förtäta med flerbostadshus prövas utmed huvudgator. Här finns möjlighet att komplettera bebyggelsen utmed vägar som idag endast har bebyggelse på ena sidan.

2. Kollektivtrafiknära bostäder i väst
Detta centrumnära och kollektivtrafiknära läge är attraktivt för bostäder. Idag är området bebyggt med både flerbostadshus och småhus. Närheten till pendeltågsstationen innebär att flerbostadshus bör prövas i hela det markerade området. Placering och gestaltning av nya flerbostadshus behöver utformas på ett sådant sätt att de harmoniserar med den befintliga småhusbebyggelsen.

3. Centrumnära bostäder och utvecklad service
I Västerhaninge centrum ska småstadskaraktären förstärkas genom att bygga tät stadsbygd. Området komplettera med flerbostadshus, verksamheter, parker och torg. För de centrala delarna av Västerhaninge finns sedan tidigare ett utvecklingsprogram som mer detaljerat beskriver delar av den föreslagna utvecklingen. Ett ökat antal boende i de centrala delarna av Västerhaninge skapar underlag för ett större utbud av handel och service. En sådan utveckling stärker stads- och kvällslivet och därmed Västerhaninges identitet som en levande småstad. Centrumparken ska fortsätta att utvecklas som park.

4. Fortsatt utveckling i Ribby
Förändringsarbetet av Ribby ängar, från jordbruksmark till bostadsområde, föreslås fortsätta med målbilden att skapa medeltät stadsbygd. Det görs med ytterligare bostadsbebyggelse. För att öka förutsättningarna för framtida kollektivtrafik föreslås att ny infrastruktur kopplar ihop de nya bostadsområdena vid Ribby ängar med Blåkullavägen.

5. Nya bostäder och verksamheter i Åby
Öster om Åbyrondellen finns idéer på att ta ny mark i anspråk för att bygga bostäder och verksamheter i form av medeltät stadsbygd. Marken ligger nära centrum och en utveckling här skulle bidra positivt genom att koppla ihop bostadsområdet Åby med Västerhaninge centrum.