Hembygd i Haninge

Gillets svar på förslaget på plan för Västerhaninge centrum.

Översiktsplan enligt förslaget.

Under corona- och semestertider och en anmärkningsvärt kort remisstid har det inte varit helt enkelt att sätta sig in i det mycket avancerade planförslaget.
På grund av de rådande restriktionerna har vi heller inte haft möjlighet att kalla medlemmarna till möten för att känna av deras synpunkter och diskutera förslaget.
Vi har istället försökt få in enskilda åsikter via nätet, vår hemsida, vår FB och via mail vilket tyvärr är begränsat då våra medlemmar har relativt låg datanivå.

Under ledning av vår ordförande Per Stavfors har en mindre grupp ur styrelsen sammanfattat det inkomna materialet och har tillställt kommunen följande remissvar:


Till
Haninge kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen, Planavdelningen
Yttrande samråd om Detaljplan för Västerhaninge Centrum, Åby 1:31 med flera (Dnr PLAN2016.21)

Illa vald period för samråd

Vi protesterar inledningsvis mot att samrådstiden ligger på sommaren och under en rådande pandemi. Det har medfört att föreningen inte har kunnat genomföra några medlemsmöten, någon studiecirkel etc. rörande denna för oss och hela Västerhaninge viktiga fråga. Det har hell er inte kunnat hållas några möten med representanter för kommunen. Vi hade gärna velat komma med alternativa lösningar på hur bostäder, simhall och parkeringar skulle kunna lokaliseras men av ovan nämnda orsaker har detta inte varit möjligt.

Omdaningen av centrum borde inte hanteras som en detaljplan

Vi protesterar också mot att den totala omdaningen av Västerhaninge centrum läggs fram som en detaljplan. Då förändringen är så genomgripande och inte ens följer andan i gällande översiktsplan anser vi att ett nytt program för hela Västerhaninge tätort först måste tas fram.

I Översiktsplan 2030, antagen 2016, sidan 35 står:

Centrumnära bostäder och utvecklad service

I Västerhaninge centrum ska småstadskaraktären förstärkas genom att bygga tät stadsbygd. Området ska kompletteras med flerbostadshus, verksamheter, parker och torg. För de centrala delarna av Västerhaninge finns sedan tidigare ett utvecklingsprogram som mer detaljerat beskriver delar av den föreslagna utvecklingen…

Det refererade utvecklingsprogrammet antogs 2012 och på sidan 12 står:

Centrumanläggningen
Centrumanläggningen kan byggas på med flera våningar. Det kan skapa förutsättningar för både bostäder och verksamheter, t ex verksamheter som i dag finns i andra delar av Västerhaninge.
Det kollektivtrafiknära läget gör området lättillgängligt såväl för boende som för besökare. För att handeln ska uppfattas som attraktiv bör också behov av tillfartsvägar och parkeringsplatser tillgodoses. Centrum måste som helhet vara ett fungerande och inbjudande centrum där man kan lösa flera vardagliga ärenden på en gång. Bostäder och/eller verksamheter ovanpå centrum gör området mer levande och attraktivt samt ökar förutsättningarna för service och mötesplatser.
Byggnader på upp till åtta våningar med 1000 lägenheter passar så illa in i denna beskrivning att det visar att planen som togs i god demokratisk anda totalt nonchalerats.

Bra modell saknas

Vi saknar någon bra fysisk och digital modell över området. Den digitala modell som finns i form av Cityplanner visar endast husen som vita lådor utan minsta antydan till hur gatubilden i det nya centrumet är tänkt att se ut.

Området blir för kompakt

Anledningen till formuleringarna i de tidigare planerna för Västerhaninge centrum är att man velat behålla karaktären med låg bebyggelse på två och tre våningar. Vi är medvetna om behovet av lägenheter med närhet till bra kollektivtrafik och motsätter oss inte att det skapas ett något tätare och något högre centrum än dagens men 1000 lägenheter blir alldeles för kompakt. Vi anser att höjden maximeras till fyra våningar och att husen mot kyrkogården är två våningar. De reaktioner vi fått från våra medlemmar är också för framför allt en upprördhet över områdets höjd. Det kom som en överraskning för alla, även dem som varit insatta i tidigare planer för Västerhaninge.

Området Klockargården – Åbygården

Det är glädjande att det gamla området med Klockargården, Åbygården, Lillebo och “Åby lada”samt allén mot kyrkan lämnas kvar. Vi anser att gångvägar i detta parkområde inte skall asfalteras.

Förskolan

Att det placeras en förskola mellan Åbygården och kyrkans tomt tycker vi också är bra. Det knyter an till platsens historia. Vi förutsätter att exteriören på byggnaderna anpassas till miljön.

Simhallen

Simhallens placering i centrum (som vållat mycket debatt) tar vi inte ställning till. Däremot reagerar vi naturligtvis, som tidigare nämnts, på den höga fasaden mot sydväst.

Parkeringar

Parkeringshuset mellan Klockargården och järnvägen anser vi skall i största möjliga mån läggas under marknivå så att inte Klockargården med en vägghöjd på drygt 4 meter möts av en 15 meter hög ful vägg på andra sidan om infarten mot centrum.
Den med underlaget bifogade trafikutredningen visar på ett behov av ca 200-800 nya platser (förutom de 200 platser som försvinner) för infartsparkering men det redovisas inte i planen hur dessa behov skall täckas.

Västerhaninge 2020-07-16

Per Stavfors
Ordförande i Haninge Hembygdsgille,
tel 072 7340803

3 kommentarer

 1. Jerry Åberg

  Jag instämmer till fullo! Tycker nog att Hanveden är en lämpligare plats för sport och idrottsanläggningar.

 2. Nils

  Renovera nuvarande centrum, bygg simhall i Hanveden. Innan man börjar bygga större centrum med fler bostäder så kan man fixa till Jordbro. Lägg lite krut där iom att det är ett utsatt område!

 3. Linus Fast

  Jag delar gillets yttrande till fullo.
  Stort tack för att ni, som särskilt viktig remissinstans, gått in med detta underlag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 haninge.org

Tema av Anders NorenUpp ↑