image_pdfimage_print

Haninge kommun har beslutat inköpa fastigheten Mellanberg (Täckeråker 1:6 och Söderbymalm 3:116).

Skärmklipp

 

1934708065_64be7f14fc_o (1)

 Här kan du läsa om ärendet:

Utdrag ur kommunalfullmäktigeprotokollet från 20160321

  • 83 Förvärv av fastigheterna Täckeråker 1:6 och Söderbymalm 3:116

Sammanfattning:
Mellanberg, de privatägda fastigheterna Täckeråker 1:6 och Söderbymalm 3:116 om totalt ca 10,6 ha, berörs av den planerade utbyggnaden av dagvattenanläggningen Dammträsk. Inom fastigheten finns en bostadsbyggnad och flera byggnader som använts i olika verksamheter.

I planprogrammet för nya stadsdelen Vega från 2007 anges att del av fastigheterna ska kunna användas för exploatering av bostadsbebyggelse.

Ägaren av fastigheterna frågade 2012 kommunen om intresse för förvärv fanns. Kommunstyrelseförvaltningen anmälde då sitt intresse och lät en fastighetsvärderingsfirma värdera fastigheterna. ………………………………………….Ägare och boende på fastigheten är nu ………………………….Ägaren önskar bo kvar på fastigheten under sin livstid. ……………

Efter förhandlingar om marknadsvärdet på fastigheten och villkoren för kvarboende finns nu ett förslag till köpekontrakt som undertecknats av ägaren. Avtalet är villkorat av att kommunen kan tillträda fastigheterna i april 2016.

Förvaltningens synpunkter:

För att möjliggöra utbyggnad av Dammträsk som en stor dagvattenanläggning behövs den södra delen av Täckeråker 1:6 tas i anspråk och några byggnader rivas.
Det är också angeläget att skapa ett gång- och cykelstråk från etapp 2 i nya stadsdelen Vega och ner mot Port 73 och centrala Handen, vilket måste ske över denna fastighet. Förvärvet ger kommunen handlingsfrihet att bygga dagvattenanläggningen och stråket utan att en detaljplan arbetas fram.

……… I värderingen från 2012 bedöms värdet till 22 miljoner kronor. Priset på fastigheter har stigit kraftigt de senaste 4 åren vilket gör att nu förhandlat pris om 31 miljoner kronor, 292 kr/kvm tomtyta, får anses skäligt. ……

         Beslut:

  1. Kommunen förvärvar Täckeråker 1:6 och Söderbymalm 3:116 för en köpeskilling om 31 miljoner kronor

  2. Ett av ägaren undertecknat köpekontrakt godkänns.

  3. Med beslutet förenade kostnader täcks genom minskning av rörelsekapitalet.

Fotnot:

Mellanberg finns med i husförhörslängderna från 1770 och som torp under Söderby sedan 1791.
Fastigheten friköptes 1922 och nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1927 av Erik Ragnar Jansson som utöver jordbruket också drev tvätteri.